Start

Our advice,
your performance.


Vi i The Council är rådgivare och konsulter med kompetens för alla typer och storlekar på finansiella företag. Vi kan med vår erfarenhet fungera partner och rådgivare för er i strategiskt viktiga frågor för verksamheten. Vi är specialister i governance, risk, compliance och strategi.

STRATEGI

RISK

GOVERNANCE

Rätt kompetens,
när det behövs.

Strategi & affärsutveckling


Affärs- och produktutveckling, affärsmodellering, affärsplaner och marknadsplaner är några exempel på det stöd vi kan ge ert företag för en framtida framgångsrik verksamhet.

Riskhantering & kontroll


Finansiella risker kan äventyra ert företags verksamhet. Vi är experter på kredit-, marknads-, likviditets- och operativa risker.

Governance / Compliance


Intern styrning och kontroll är ytterst viktiga funktioner i alla företag. The Councils gedigna erfarenhet av företagsstyrning inom bank och finans hjälper er hitta rätt organisation, styrning och vi hjälper ert företag att följa aktuella lagar och regler.

Om The Council


Den finansiella sektorn har en mängd utmaningar. Men möjligheterna eller förmågan att hantera alla komplexa frågeställningar är extremt ojämlik mellan små och stora institut. The Council grundades 2012 för att ge fler av finansmarknadens aktörer möjlighet att ta del av rätt expertis utifrån sina egna förutsättningar och resurser.

Vi verkar som ett stöd till styrelser, ledning och specialister och vi erbjuder dem av vår kompetens och erfarenhet på ett sätt som passar dem. Som rådgivare och konsulter ser vi oss som långsiktiga partners till våra kunder och som hjälper dem att lösa sina utmaningar och problem.

Mattias Styrman - The Council
Mattias Styrman

Delägare, konsultchef i The Council

Mireille Andersson

Delägare, marknads- och säljchef i The Council