RÄTT EXPERTIS, NÄR DEN BEHÖVS

Textbox Section

Fler företag inom den finansiella sektorn borde få möjlighet att dra nytta av de insikter, kunskaper och erfarenheter som vanligtvis bara stora aktörer i branschen har tillgång till eller råd med. Med utgångpunkt i denna vision blev kunskapsföretaget The Council verklighet 2012.

Den finansiella sektorn har en mängd utmaningar. Men möjligheterna eller förmågan att hantera alla komplexa frågeställningar är extremt ojämlik mellan små och stora institut. The Council grundades för att ge fler av finansmarknadens aktörer möjlighet att ta del av rätt expertis utifrån egna förutsättningar och resurser.

Våren 2012 tog Mattias Styrman, Lars Hansén och Boualem Djehiche initiativet till att bygga en ny typ av konsultrörelse som skulle erbjuda strategisk rådgivning och specialistkompetens inom risk-, strategi-, styrnings-och kontrollfrågor till framförallt mindre och medelstora finansiella företag. Affärsidén var att erbjuda rådgivning, stöd, metodik och verktyg för finansiell verksamhet, till en relevant kostnad i förhållande till den enskilde klientens behov och organisatoriska förutsättningar. Eller, enklare uttryckt; att erbjuda kompetens från högsta nivå på ett så praktiskt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >