NYCKELORD: KUNSKAPSÖVERFÖRING

Textbox Section

The Council stödjer styrelse och ledning i att definiera mål och identifiera utmaningarna i affärskritiska beslut och processer. Vi kan med vår erfarenhet fungera som samtalspartner och rådgivare i strategiskt viktiga frågor för verksamheten.

Vår ambition är att dela med oss av specialistkunskap, innovation och rutin och omsätta den erfarenheten i mindre organisationer genom kreativa och kundanpassade lösningar. Det ska vara lönsamt att vända sig till The Council för rådgivning och vägledning.

Vår uppdragsgivare ska alltid kunna lita på att de rekommendationer vi ger är anpassade till och praktiskt genomförbara i organisationens dagliga verksamhet. I varje uppdrag lägger vi därför stor vikt vid transparens, delaktighet och kunskapsöverföring. Målet är att kunden vid önskad tidpunkt själv ska kunna leda projektet vidare i sin organisation med god överblick och full kontroll.

 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >