Banker och andra aktörer på finansmarknaderna utsätter sig för en mängd risker i sin verksamhet. Riskexponeringen är en normal del av verksamheten och ett led i deras strävan efter god lönsamhet. Men ett överdrivet risktagande kan hota framtida intjäning, skapa likviditetsproblem och t.o.m. hota bankens eller det finansiella företagets överlevnad. Kunskap om vilka risker som typiskt uppträder i finansiell verksamhet, hur dessa kan kvantifieras och hanteras är därmed avgörande för företagets framgång.

Våra kurser inom risk omfattar bl a följande områden:

  • Finansiella instrument och marknader
  • Kvantifiering och hantering av kreditrisk, marknadsrisk, operativa risk, likviditetsrisk mfl
  • Ekonomiskt kapital och riskjusterad avkastning
  • Regelverk; Basel II, Basel III, CRD IV, etc
  • Styrning och kontroll

1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Utbildningen anpassas efter beställarens och deltagarnas behov.

Anmäl dig här

    Jag godkänner att ni sparar mina uppgifter.
    The Councils Integritetspolicy