The Council har lång erfarenhet av risk hantering och vi vill hjälpa er med er riskhantering, kontroll och regelefterlevnad.

Våra rådgivare har lång erfarenhet från affärssidan, från riskkontroll, regelefterlevnad samt intern revision samt en hög akademisk nivå inom finansiell teori och finansiell matematik. Vi hjälper er med:

  • Riskanalyser,
  • Riskmodeller och datafångst
  • Risk policys och instruktioner,
  • Kreditrisker, kreditinstruktioner och kreditprocesser,
  • Framtagande av Intern kapital och likviditetsutvärdering,
  • Värdering av finansiella instrument och portföljer
  • Utbildning för ledning och kontrollfunktioner

Vi hjälper er också med uppdragsavtal inom riskkontroll och regelefterlevnad.

ANLITA THE COUNCIL