STRATEGI

Textbox Section

Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.

En strategis framgång avgörs av dess genomförbarhet. Det är oftast under transformeringen från tanke till handling som många strategiprojekt havererar, inte minst när det kommer till förankring i organisationen och delegering av processen till linjeansvariga. Därför måste det alltid finnas en plan för hur strategi länkas till exekvering, dvs. hur man tar projektet från ”ritbordet” till ”golvet” och hur ledningen smidigt flyttar fokus från strategisk planering till strategisk styrning och ledning.

The Council hjälper din organisation att undvika ”ofrivilliga stopp” i affärskritiska strategiprojekt. Vi deltar aktivt i planeringsfaser med strategisk rådgivning och i vissa fall utbildning – i genomförandefaser bidrar vi med informationsstöd, utbildning, projektledning och valideringar.

 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >