RISK

Textbox Section

Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort eller lång sikt.

Alla verksamheter lever med risker. Huvudsyftet med en strukturerad Risk Management är inte att försöka undvika riskerna, utan att identifiera, kvalificera och prissätta dem samt skapa en beredskap för att hantera dessa så att negativa konsekvenser blir hanterbara. En effektiv riskhantering och kontroll bygger på att man kan utvärdera olika relevanta risker i förhållande till varandra och prioritera dem efter frekvens och grad av allvar.

The Council erbjuder din organisation ett spektrum av tjänster för hantering och kontroll av verksamhetsspecifika risker, bl.a. seminarier, utbildningar och rådgivning, samt införanden av metodik och validerade modeller för beräkning av risk. Vi kan även ta ansvar för utvärdering och implementering av IT-stöd för affärsspecifika riskberäkningar.

 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >