KAPITALFÖRVALTNING

Textbox Section

På The Council har vi identifierat två viktiga behov inom kapitalförvaltning. Den första är hur en kapitalförvaltning ska vara utformad. Detta med fokus på val av förvaltare och sammansättning av en värdepappersportfölj. Vi kallar våra kapitalförvaltningstjänster Upphandling och Placeringsreglementen. Det andra viktiga behovet är att höja kompetensen inom kapitalförvaltning. The Council har valt att fokusera på två eftersatta kunskapsområden, finansiell psykologi och råvarumarknaden. Kunskap om finansiell psykologi (även kallat behavioral finance) är en förutsättning för att bättre förstå marknader. I vår vardag kommer vi hela tiden i kontakt med råvaror och påverkas av prissättning på råvarumarknaden. Kunskaper om finansiell psykologi och råvarumarknader är viktigt för finansiella rådgivare, investerare och kapitalförvaltare. Våra skräddarsydda utbildningar höjer kompetensen inom dessa områden.

The Council - Governance
 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >

 

Kapitalförvaltningstjänster
Upphandling – Vi hanterar din process vid upphandling av kapitalförvaltning. Tjänsten innebär en utvärdering, prisförhandling, bedömning av strategier och utvärdering av kapitalförvaltare. Fokus på kvalité, pris och leveransförmåga.

Placeringsreglementen – Ett placeringsreglemente eller placeringspolicy är ett av de viktigaste styrdokumenten för er kapitalförvaltning. Hur ska ditt placeringsreglemente för kapitalförvaltning utformas för att uppnå ditt avkastningskrav med ett balanserat risktagande? Utgångspunkterna för placeringsreglementet är en behovsanalys av bl.a. avkastningskrav, risktolerans, behov av direktavkastning, placeringshorisont, interna regelverk, externa regelverk och ESG krav.

Kompetens:
Finansiell psykologi för kapitalförvaltare
Finansiell psykologi för styrelser och investeringskommittéer
Råvarumarknaden – strategier och hedging