COMMUNICATION

Textbox Section

En väl fungerande kommunikation kan vara avgörande för din organisations framgång.

Alla organisationer kommunicerar. Syftet med kommunikationen kan variera. Det kan handla om marknadsföring, interninformation under en förändringsprocess, långsiktigt varumärkesbyggande, att påverka den allmänna opinionen eller ett visst politiskt beslut. Gemensamt för ett framgångsrikt kommunikationsarbete är en genomtänkt och sammanhållen strategi.

The Council kan erbjuda avancerad kommunikationsrådgivning inom PR, Public Affairs, opinionsbildning, lobbying och krishantering. Vi kan analysera och utveckla din organisations nuvarande kommunikationsarbete, arbeta fram kommunikationsstrategier och projektplaner för enskilda kommunikationsutmaningar. Vidare kan vi ta fram strategier för hur du och dina medarbetare ska agera om ni drabbas av en medial kris i syfte att minimera den skada som uppstår vid sådana händelser.

The Council - Governance
 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >